در کدام گزینه جمله‌ای وجود دارد که در آن فعل بر متمم مقدم شده است؟

گزینه یک

در صلح بستند بر روی هم

گزینه دو

الهی؛ مرا آن ده، که آن به

گزینه سه

بیا دل بر دل پردردِ من نه

گزینه چهار

مگو دشمن تیغ‌زن بر در است

گزینه 1

در گزینۀ «1»: روی هم گروه متمم است که بعد از فعل آمده و فعل بر آن مقدم شده است. در اصل ← در صلح را بر روی هم بستند. در گزینۀ «2»: مرا (به من) متمم است که بر فعل مقدم شده نه فعل بر متمم. در گزینۀ «3»: فعل «بیا» که خودش یک جمله است و در جملۀ بعد فعل در آخر آمده (نِه - از مصدر نهادن). در گزینۀ «4»: فعل «است» بعد از متمم آمده.

به بالای صفحه بردن