در کدام گزینه جملۀ سه جزیی وجود ندارد؟

گزینه یک

امّا برايمان شكوه و درخشش به ارمغان مي‌آورد.

گزینه دو

نیكوترين اندرز من، اين است: «تا آنجا كه ممكن است بار بشر را به دوش گرفتن».

گزینه سه

من دشت را به هنگام تابستان ديده‌ام كه انتظار مي‌كشید.

گزینه چهار

ناتانائیل با تمام وجود و عشقی واقعی به دنبال شناخت واقعی و رسیدن به تجربۀ شخصی به کشور ایران آمد.

گزینه 4

گزینۀ 4 جملۀ دو جزیی با فعل ناگذر است.

به بالای صفحه بردن