در کدام گزینه جملۀ غیرساده وجود دارد؟

گزینه یک

به علم است آدمی، انسان مطلق

گزینه دو

آن به که پیش خصم به تسلیم رو نمود.

گزینه سه

از دست دیگران چه شکایت کند کسی

گزینه چهار

خانه را خوار کن، خورش را خرد.

گزینه 2

در گزینۀ «2» یک جملۀ غیرساده داریم: [آن بِه [استجملۀ هسته[آن بِه [استجملۀ هسته که پیش خصم به تسلیم رو نمودجملۀ وابستهپیش خصم به تسلیم رو نمودجملۀ وابسته. گزینه‌های «1» و «3» هر کدام، یک جملۀ ساده‌اند و در گزینۀ «4» دو جملۀ ساده وجود دارد. خانه را خوار کن - خورش را خرد کن.

به بالای صفحه بردن