در کدام گزینه جملۀ مرکب به کار رفته است؟

گزینه یک

مرا و عشق تو گیتی به یک شکم زاده ست
دو روح در بدنی چون دو مغز در یک پوست

گزینه دو

ازو بیش بر تخت شاهی که بود
بران رنج بردن چه آمدش سود

گزینه سه

سپه را زهامون به دریا کشید
بدان سو کجا دشمن آمد پدید

گزینه چهار

چو گوی در همه عالم به جان بگردیدم زدست عشقش و چوگان هنوز در پی گوست

گزینه 3

در این بیت واژۀ «کجا» در معنی حرف وابسته‌ساز «که» به کار رفته است: بدان سو کجا (که) دشمن آید پدید (وابسته) سپه را ز هامون به دریا کشید (هسته).

به بالای صفحه بردن