در کدام گزینه جملۀ مرکب وجود دارد؟

گزینه یک

دل رمیده ما را که پیش می‌گیرد
خبر دهید به مجنون خسته از زنجیر

گزینه دو

سرو چمان من چرا میل چمن نمی‌کند
همدم گل نمی‌شود یاد سمن نمی‌کند

گزینه سه

طمع در آن لب شیرین نکردنم اولی
ولی چگونه مگس از پی شکر نرود

گزینه چهار

تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان بگشود نافه‌ای و در آرزو ببست

گزینه 4

بیت گزینۀ «4» در اصل به این صورت است. بگشود نافه‌ای وپیوند همپایه‌سازوپیوند همپایه‌ساز در آرزو ببستجمله هسته (پایه)آرزو ببستجمله هسته (پایه) تاپیوند وابسته‌سازتاپیوند وابسته‌ساز عاشقان به بوی نسیمش بدهند جان جمله وابسته (پیرو)عاشقان به بوی نسیمش بدهند جان جمله وابسته (پیرو) نکته: «تا» اگر دلیل را برساند پیوند وابسته‌ساز است. توجه: «و» در مصراع دوم جملۀ مرکب نمی‌سازد.

به بالای صفحه بردن