در کدام گزینه جملۀ مرکب وجود ندارد؟

گزینه یک

عقل می‌خواست کز آن شعله چراغ افروزد عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد

گزینه دو

اگر روم ز پی‌اش فتنه‌ها برانگیزد ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد

گزینه سه

چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است آن به که کار خود به عنایت رها کنند

گزینه چهار

هزار نقد به بازار کاینات آرند یکی به سکّه صاحب عیار ما نرسد

گزینه 4

در گزینۀ (4) بین دو مصراع «ولی» حذف شده است اما با این حال باز هم با دو جملۀ ساده روبه‌رو هستیم نه یک جمله مرکب. از آن شعله چراغ افزود––––––––––––––––وابسته (پیرو)که––عقل می‌خواست–––––––––––هسته (پایه):(از آن شعله چراغ افزود_وابسته (پیرو)که_عقل می‌خواست_هسته (پایه):(1 فتنه‌ها برانگیزد–––––––––––هسته (پایه)ز پی‌اش بروم––––––––––وابسته (پیرو)اگر–––پیوند وابسته‌ساز:(فتنه‌ها برانگیزد_هسته (پایه)ز پی‌اش بروم_وابسته (پیرو)اگر_پیوند وابسته‌ساز:(2 ‌آن به که کار خود به عنایت رها کنند–––––––––––––––––––––––––هسته (پایه) حُسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است–––––––––––––––––––––––––––وابسته (پیرو)چون––––پیوند وابسته‌ساز:(آن به که کار خود به عنایت رها کنند_هسته (پایه) حُسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است_وابسته (پیرو)چون_پیوند وابسته‌ساز:(3 ‌نکته: چون اگر «دلیل» را برساند پیوند وابسته‌ساز می‌باشد.

به بالای صفحه بردن