در کدام گزینه «جهان» در معنای «مجازی» به‌کار رفته‌است؟

گزینه یک

دارم لب خشک و دیدۀ تر، بپذیر
کز خشک و ترِ جهان همین می‌دارم

گزینه دو

همی گوید از آسمان آمدم
ز نزد خدای جهان آمدم

گزینه سه

از بهشت ار شاهدی خیزد شما خواهید بود
در جهان ار جنّتی باشد سرِ کویِ شماست

گزینه چهار

به غلامیِ تو، مشهورِ جهان شد حافظ حلقۀ بندگی زلف تو در گوشش باد

گزینه 4

کلِ جهان صاحب شعور نیست که کسی را مشهور بداند ⇐⇐ «جهان» در بیت چهارم مجاز از مردم جهان است.

به بالای صفحه بردن