در کدام گزینه جهش ضمیر وجود دارد؟

گزینه یک

پدر ناگهانم بمالید گوش
برآوردم از بی‌قراری خروش

گزینه دو

گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم گفتا که شب رو است او از راه دیگر آید

گزینه سه

امشب ز غمت میان خون خواهم خفت وز بستر عافیت برون خواهم خفت

گزینه چهار

گفتم زمان عشرت، ديدي كه چون سرآمد گفتا خموش حافظ، كاين غُصّه هم سرآيد

گزینه 1

ضمیر «م» در " ناگهانم" مضاف‌الیه است: پدر ناگهان گوشم را بمالید.

به بالای صفحه بردن