در کدام گزینه جهش ضمیر وجود ندارد؟

گزینه یک

گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق ساکن شود، بدیدم و مشتاق‌تر شدم

گزینه دو

ای بی نشان محض، نشان از که جویمت
گم گشت در تو هر دو جهان ، از که جویمت

گزینه سه

امشب ز غمت میان خون خواهم خفت وز بستر عافیت برون خواهم خفت

گزینه چهار

چون باده ز غم چه بایدت جوشیدن با لشگر غم چه بایدت کوشیدن

گزینه 3

بررسی گزینه‌ها: گزینۀ 1) مگرم درد اشتیاق: مگر درد اشتیاق من گزینۀ 2) نشان از که جویمت؟: نشانت را از که بجویم؟ گزینۀ 3) غمت: غم تو (جهش ضمیر ندارد) گزینۀ 4) چه بایدت جوشیدن، چه بایدت کوشیدن: چه باید جوشیدنت، چه باید کوشیدنت

به بالای صفحه بردن