در کدام گزینه حذف به قرینۀ لفظی مشهود است؟

گزینه یک

بنه سر گر نمی‌گنجی که اندر چشمۀ سوزن
اگر رشته نمی‌گنجد از آن باشد که سر دارد

گزینه دو

ای بسا منصور پنهان ز اعتماد جان عشق
ترک منبرها بگفته بر شده بر دارها

گزینه سه

عاشقان دردکش را در درون اقرارهاست
عاقلان تیره‌دل را در درون انکارها

گزینه چهار

اگر خوکی فتد در مشک و آدم‌زاده در سرگین رود هر یک به اصل خود ز ارزاق کفایت‌ها

گزینه 3

در پایان مصرع اول یک جمله با فعل «است» آمده که باید در مصراع دوم هم می‌آمد تا جمله کامل شود؛ اما بنا بر ضرورت شعری حذف فعل به قرینه رخ داده و چون فعل در همان بیت وجود دارد، لفظی است.

به بالای صفحه بردن