در کدام گزینه حذف به قرینۀ معنوی وجود ندارد؟

گزینه یک

به وفای تو که خاک ره آن یار عزیز
بی‌غباری که پدید آید از اغیار بیار

گزینه دو

غرق غباریم و غربت، با من بیا سمت باران
صد جویبار است اینجا، در انتظار من و تو

گزینه سه

چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است
آن به که کار خود به عنایت رها کنند

گزینه چهار

گفتم ز لعل نوش‌لبان، پیر را چه سود گفتا به بوسۀ شکرینش جوان کنند

گزینه 2

در گزینۀ «2» حذف به قرینۀ لفظی است. غرق غبار هستیم و غرق غربت هستیم. گزینۀ «1»: به وفای تو (قسم می‌خورم) که... گزینۀ «3»: آن به (بهتر است) که کار خود را... گزینۀ «4»: گفتم از نوشین‌لبان برای پیر چه سودی (است) گفت...

به بالای صفحه بردن