در کدام گزینه حذف فعل به قرینۀ معنایی صورت گرفته است؟ (با تغییر)

گزینه یک

کار تو جز خدای نگشاید به خدای ار ز خلق هیچ آید

گزینه دو

از توکّل نَفَس تو چند زنی مرد نامی و لیک کم ز زنی

گزینه سه

جان و دل بذل کن کز آب و ز گل
بهتر از جودهاست جهد مُقل

گزینه چهار

حاجت از کردگار خواهم من وز تو حالی بدو پناهم من

گزینه 1

به خدا [سوگند می‌خورم] اگر از خلق هیچ کاری برآید.

به بالای صفحه بردن