در کدام گزینه حذف فعل به قرینۀ معنوی صورت گرفته است؟

گزینه یک

بر سرو سوسن از چه زبان می‌کند دراز؟
آزاده را ز طعن زبان‌آوران چه غم؟

گزینه دو

خبر رشک تو می‌آرد اشک تر من نه به تقلید بل از دیده دهد پیغامم

گزینه سه

جان ریخته شد با تو آمیخته شد با تو
چون بوی تو دارد جان، جان را هله بنوازم

گزینه چهار

در تیره شب چون مصطفی می‌رو طلب می‌کن صفا کان شه ز معراج شبی بی مثل و بی اشباه شد

گزینه 1

آزاده را ز طعن زبان‌آوران چه غم است؟ درست است و «است» به قرینۀ معنوی حذف شده است.

به بالای صفحه بردن