در کدام گزینه حرف «را» کاربردی دوگانه ندارد؟

گزینه یک

سلطان من خدا را زلفت شکست ما را تا کِی کند سیاهی چندین دراز دستی

گزینه دو

ز اندازه بیرون تشنه‌ام ساقی بیار آن آب را اول مرا سیراب کن وان گه بده اصحاب

گزینه سه

خسته تیغ غمت را به بلا بیم مکن کشته را چند به شمشیر همی ترسانی

گزینه چهار

آب بریز آتش بیداد را زیرتر از خاک نشان باد را

گزینه 3

در گزینۀ «3»: حرف((را)) هم در((خسته تیغ غمت را)) و هم ((کشته را)) نقش مفعولی دارد. بررسی حرف را در گزینه‌ها: 1- نقش متممی « خدا را» یعنی از بهر خدا ، برای خدا / نقش مفعولی « ما را » 2- نقش متممی «اصحاب را» یعنی به اصحاب ... / نقش مفعولی « آن آب را» 4- نقش متممی « آتش بیداد را» یعنی بر آتش بیداد / نقش مفعولی «باد را»

به بالای صفحه بردن