در کدام گزینه «داد» با معنای آن در عبارت زیر یکسان است؟ «هر‌که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد»

گزینه یک

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد

گزینه دو

گر داد من شکسته دادا دادا ور نه من و عشق هرچه بادا بادا

گزینه سه

آن‌که رخسار تو را رنگ گل نسرین داد صبر و آرام تواند به من مسکین داد

گزینه چهار

ای پادشه خوبان، داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقتست که بازآیی

گزینه 2

در این گزینه این واژه به معنای «حق» است، در گزینه‌های «1 و 3» این واژه به معنای فعل آمده و در گزینۀ «4» به معنای «فریاد» است.

به بالای صفحه بردن