در کدام گزینه «شاید» معنای متفاوتی دارد؟

گزینه یک

هر بیشه گمان مبر نهالیست شاید که پلنگ خفته باشد

گزینه دو

گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید چون عشق حرم باشد سهل است بیابان‌ها

گزینه سه

دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد

گزینه چهار

شاید این جمعه بیاید شاید پرده از چهره گشاید شاید

گزینه 2

در این گزینه واژۀ «شاید» به معنای «شایسته است» آمده اما در گزینه‌های دیگر معنای آن «ممکن است» است.

به بالای صفحه بردن