در کدام گزینه شیوۀ بلاغی وجود ندارد؟

گزینه یک

چو رُهّام گشت از کُشانی ستوه
بپیچید زو روی و شد سوی کوه

گزینه دو

چنین پاسخش داد دیو سپید
که از روزگاران مشو ناامید

گزینه سه

یکی تیر زد بر بَرِ اسپ اوی
که اسپ اندر آمد ز بالا به روی

گزینه چهار

سرانجام گیتی به خون خفتن است به خواری به خاک اندرون خفتن است

گزینه 4

بررسی همۀ گزینه‌ها: گزینۀ «1»: چو رهام از کشانی ستوه گشت (تقدم فعل بر مسند) روی از او بپیچید و سوی کوه شد (تقدم فعل در هر دو جمله) گزینۀ «2»: دیو سپید چنین پاسخش داد: که از روزگاران ناامید مشو (تقدم فعل بر نهاد (دیو سپید) و تقدم فعل بر مسند (ناامید)) گزینۀ «3»: یک تیر به، بر اسب او زد، که اسب از بالا به روی اندر آمد (تقدم فعل بر متمم) گزینۀ «4»: حالت عادی است.

به بالای صفحه بردن