در کدام گزینه صفت عالی هستۀ گروه اسمی نیست؟

گزینه یک

ای نیکوترین آفریدگاران، مرا آن ده که آن به.

گزینه دو

در قرآن، قصّه‌ها بسیار است، ولكن قصّۀ يوسف (ع)‌ نیكوترين قصّه‌هاست.

گزینه سه

این داستان شگفت‌آورترین داستان‌ها است.

گزینه چهار

عالی‌ترین موجود روی زمین و اشرف مخلوقات از نظر قرآن انسان است.

گزینه 4

هر‌گاه صفت عالی برای برتری دادن یک چیز بر همۀ افراد آن گروه به کار رود، نقش‌نمای اضافه می‌گیرد و به‌عنوان هستۀ گروه اسمی تبدیل می‌شود. مانند: گزینه‌های «1 ، 2 و 3» ولی در گزینۀ «4» عالی‌ترین وابسته است و صفت عالی.

به بالای صفحه بردن