در کدام گزینه ضمیر در نقش مضاف‌الیه نیامده است؟

گزینه یک

به درد شما نمی‌خورد، حیوانِ مشکلی است.

گزینه دو

پی بردیم راه دست خودش هم نیست.

گزینه سه

کارِ صاد نگار نقشۀ قالی بود و در آن دستی نازک داشت.

گزینه چهار

اما در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود.

گزینه 3

گزینۀ 1 ← دردِ _شما_ مضاف‌الیه گزینۀ 2 ← راه دست خود _ش_ ( او ) مضاف‌الیه گزینۀ 4 ← حرفی به کار _ش_ بود ( او ) مضاف‌الیه

به بالای صفحه بردن