در کدام گزینه غلط املایی دیده می‌شود؟

گزینه یک

عمر گرانمایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا

گزینه دو

ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن تأثیر اختران شما نیز بگذرد

گزینه سه

ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذلان

گزینه چهار

گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست این رستخیز عام که نامش محرّم است

گزینه 1

«صیف» به معنای «تابستان» است که در کنار «شتا» به معنای زمستان قرار گرفته است.

به بالای صفحه بردن