در کدام گزینه غلط املایی دیده می‌شود؟

گزینه یک

غم و شادی جهان را نبود هیچ ثبات هر زمان حال وی از شکل دگر خواهد شد

گزینه دو

زینهار مزن دست به دامان گروهی کز حق ببریدند و به باطل گرویدند

گزینه سه

صبا به تهنیت پیر می فروش آمد که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد

گزینه چهار

گویند سنگ لئل شود در مقام صبر آری شود و لیک به خون جگر شود

گزینه 4

«لعل» با این املا به معنای سنگ قیمتی است.

به بالای صفحه بردن