در کدام گزینه غلط املایی دیده نمی شود؟

گزینه یک

خبری رفت ز گردون به شبستان ازل حضر ای پردگیان پرده دری پیدا شد

گزینه دو

نبینی در آن دم صنان مرا همان گرد کرده عنان مرا

گزینه سه

کمندی به فتراک زین بر ببست بر آن بارۀ پیل پیکر نشست

گزینه چهار

تهمتن برآشفت و با توس گفت که رُحّام را جام باده ست جفت

گزینه 3

بررسی سایر گزینه ها: گزینۀ (1): حضر (نادرست) حذر (درست) گزینۀ (2): صنان (نادست) سنان (درست) گزینۀ (4): رحَام (نادرست) رهام (درست)

به بالای صفحه بردن