در کدام گزینه غلط املایی دیده نمی‌شود؟

گزینه یک

مألوف و معروف، ژاژ خواییدن، معاصی و سیئات، منثور و منظوم

گزینه دو

طمأنینه و متانت، مخذول و زبون، اناء مطبخ، نغز گفتار

گزینه سه

لئامت و فرومایه‌گی، عزم تماشا، نسیان و وسواس، تقریظ و یادنامه

گزینه چهار

مدیون و منّت‌گزار، غارب و آخره، وقب و گرده، استماء خطابه

گزینه 2

املای واژگان خاییدن، فرومایگی و استماع، اشتباه آمده است.

به بالای صفحه بردن