در کدام گزینه غلط املایی می‌بینید؟

گزینه یک

این جهان مسلخ گرمابۀ مرگ آمد
هر چه داری بنهی پاک در این مسلخ

گزینه دو

چون ز من نامد استعانت او
نکنم غدر در امانت او

گزینه سه

همچو غوک اندر دهان مار مخروش از اجل
کز خروشت دست بیدادی فروبندد زبان

گزینه چهار

بی قرض کس را نخواهی داد نانی در جهان کفش مهمان چون بخواهی برد مهمانی چه سود

گزینه 4

در این بیت منظور شاعر غرض (هدف و خواسته) منظور است.

به بالای صفحه بردن