در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟

گزینه یک

دید یکی عرصه به دامان کوه عرصه ده مخزن پنهان کوه

گزینه دو

اشتر به شعرعرب در حالت است و طرب گرذوق نیست تو را کژ طبع جانوری

گزینه سه

چشم بگشا به گلستان و ببین جلوۀ آب صاف درگل و خوار

گزینه چهار

بَرو شیر درنّده باش،ای دغل میندازخود را چو روباه شَل

گزینه 3

«خوار» به معنای حقیر، پست و ذلیل است و «خار» تیغچۀ گل سرخ است.

به بالای صفحه بردن