در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟

گزینه یک

كُشاني بدو گفت: بي‌باره‌گي به كشتن دهي سر، به يكبارگي

گزینه دو

به گرز گران‌دست برد اشکبوس زمین آهنین شد سپهر آبنوس

گزینه سه

خروش سواران و اسپان ز دشت ز بهرام و كیوان، همي برگزشت

گزینه چهار

پیاده، بِه از چون تو پانصد سوار بدين روز و اين گردش كارذار

گزینه 2

بی‌باره‌گی ← بی‌بار‌گی برگزشت ← برگذشت كارذار ← كارزار

به بالای صفحه بردن