در کدام گزینه فعل امر (مثبت یا منفی) وجود ندارد؟

گزینه یک

تا توانی از نیکی کردن میاسا

گزینه دو

خود را به نیکی و نیکوکاری به مردم نمای

گزینه سه

تا گندم نمای جو فروش نباشی

گزینه چهار

نومیدی را در امید بسته دان

گزینه 3

فعل امر مثبت امروزه از «ب + بن مضارع» و فعل امر منفی از «ن + بن مضارع» ساخته می‌شود. اما در گذشته از «م» نیز برای امر منفی استفاده می‌شد (گزینۀ 1) همچنین ممکن است «ب» از اول امر مثبت حذف شده باشد (گزینۀ 2 و 4).

به بالای صفحه بردن