در کدام گزینه فعل به قرینه‌ی معنوی حذف شده است؟

گزینه یک

دو لشگر، نظاره برین جنگ ما برین گرز و شمشیر و آهنگ ما

گزینه دو

شگفت آمدش، گفت از ایران سپاه چنین دختر آید به آوردگاه

گزینه سه

کنون من گشایم چنین روی و موی سپاه تو گردد پر از گفت و گوی

گزینه چهار

نیامد به دامم به سان تو گور ز چنگم رهایی نیابی، مشور

گزینه 1

فعل «هستند» به قرینۀ معنوی حذف شده است.

به بالای صفحه بردن