در کدام گزینه فعل به قرینۀ لفظی حذف شده است؟

گزینه یک

مَثَل قرآن مثل آب است روان.

گزینه دو

از بهر آن که در مقابلۀ جفا وفا بود.

گزینه سه

تدبیر برادران بر خلاف تقدیر رحمان آمد.

گزینه چهار

هم فرقت بود و هم وصلت.

گزینه 4

هم فُرقت بُوَد و هم وصلت [بود].

به بالای صفحه بردن