در کدام گزینه فعل دعایی نیامده است؟

گزینه یک

خدای همۀ بندگان خود را از عذاب و قرض و دین فرج دهاد.

گزینه دو

خدای از آزادمردان خشنود باد.

گزینه سه

ما را به انعام و اکرام به راه دریا گسیل کرد.

گزینه چهار

معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا

گزینه 3

دهاد، باد و بادا هرسه فعل دعایی هستند.

به بالای صفحه بردن