در کدام گزینه فعل دعایی وجود ندارد؟

گزینه یک

ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

گزینه دو

الا ای همنشین بد که یارانت برفت از یاد
مرا روزی مباد آن دم که بی‌یاد تو بنشینم

گزینه سه

آتش است این بانگ نای و نیست باد
هر که این آتش ندارد نیست باد

گزینه چهار

خدای این حافظان ناخوش‌آواز بیامرزاد اگر ساکن بخوانند

گزینه 1

در گزینۀ یک فعل دعایی وجود ندارد. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «2»: مباد (فعل دعایی منفی) گزینۀ «3»: باد در مصراع دوم (فعل دعایی) گزینۀ «4»: بیامرزاد (فعل دعایی) نکته: هرگاه قبل از شناسۀ فعل الف ممدود بیاید فعل دعایی می‌شود. کُنَد ← کناد / دَهَد ← دهاد / بُوَد ← باد (نمی‌توان دو مصوت (و) و (ا) را باهم آورد و (و) حذف می‌شود)

به بالای صفحه بردن