در کدام گزینه فعل مضارع اخباری وجود دارد؟

گزینه یک

اندر هر کاری داد از خویشتن بده.

گزینه دو

تا همچنان که هنر ایشان همی بینی عیب نیز بتوانی دید.

گزینه سه

همه کس را به سزا حق‌شناس باش.

گزینه چهار

اندوهگین مشو که این فعل کودکان باشد.

گزینه 2

فعل مضارع اخباری از «می + بن مضارع + شناسه‌ها» ساخته می‌شود که در گذشته از «همی» نیز استفاده می‌شده است. همی‌بینی: می‌بینی (همچنان که هنر ایشان را _می‌بینی_ عیبشان را هم بتوانی ببینی.)

به بالای صفحه بردن