در کدام گزینه مترادف واژگان «آرزو و دوستی» را می‌توان یافت؟

گزینه یک

به جان دلبرم کز هر دو عالم تمنّای دگر جز دلبرم نیست

گزینه دو

آرزو می‌خواه لیک اندازه خواه
بر نتابد کوه را یک پّر کاه

گزینه سه

ما از تو به غیر از تو نداریم تمنّا حلوا به کسی ده که محبّت نچشیدست

گزینه چهار

دوستی با مردم دانا نکوست دشمن دانا بِه از نادان دوست

گزینه 3

تمنّا ← آرزو / محبّت ← دوستی

به بالای صفحه بردن