در کدام گزینه متمّم با دو حرف اضافه به کار رفته است؟

گزینه یک

خرد بهتر از هرچه ایزد بداد
ستایش خرد را بِه از راه داد

گزینه دو

به بینندگان آفریننده را
نبینی، مرنجان دو بیننده را

گزینه سه

نه گویا زبان و نه جویا خرد ز خاک و ز خاشاک تن پرورد

گزینه چهار

سراسر زمانه پر از جنگ بود به جویندگان بر جهان تنگ بود

گزینه 4

«به جویندگان بر»

به بالای صفحه بردن