در کدام گزینه معنای «سودا» متفاوت است؟

گزینه یک

ور امروز اندر این منزل تو را جانی زیان آمد زهی سرمایه و سودا که فردا زان زیان بینی

گزینه دو

سودا به کوه و دشت صلا می‌دهد مرا هر لاله‌ای پیاله جدا می‌دهد مرا

گزینه سه

چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیحون

گزینه چهار

دوش سودای رُخت گفتم ز سر بیرون کنم گفت کو زنجیر تا تدبیر این مجنون کنم

گزینه 1

در سایر گزینه‌ها «سودا» به معنی عشق و خیالات عاشقانه است اما در این گزینه به معنای «سود بسیار» است.

به بالای صفحه بردن