در کدام گزینه معنای لغات درست نیست؟

گزینه یک

تجلی: آشکار شدن

گزینه دو

خانقاه: سرا

گزینه سه

باری تعالی: خداوند بزرگ

گزینه چهار

نیسان: فراموشی

گزینه 4

نسیان: فراموشی/ نیسان: ماه دوم تقویم سریانی (23 فروردین- 23 اردیبهشت)

به بالای صفحه بردن