در کدام گزینه معنای همۀ واژه‌ها درست است؟

گزینه یک

« کین : دشمنی / آوردگاه : نبرد / عنان : افسار / سنان : سرنیزه »

گزینه دو

« درع : زره / دوده : دودمان / خود : ترگ / خطّه : سرزمین »

گزینه سه

« ویله : ناله / خیره : سرگشته / بارگی : حیوان بارکش / دیهیم : افسار»

گزینه چهار

« هژیر : هوشیار / ستوه : خسته / مهیب : سریع / فوج : دسته »

گزینه 2

در گزینه‌های دیگر به ترتیب : « آورد گاه : میدان جنگ / دیهیم : تاج / مهیب : ترسناک » صحیح هستند.

به بالای صفحه بردن