در کدام گزینه معنای واژه نادرست است؟

گزینه یک

ریش: زخم

گزینه دو

لاجرم: ناچار

گزینه سه

فرقت: آسایش

گزینه چهار

سودایی: دیوانه

گزینه 3

واژۀ «فرقت» به‌معنای دوری و جدایی است.

به بالای صفحه بردن