در کدام گزینه معنای واژگان تماماً درست نوشته شده است؟

گزینه یک

«تجلّی: بزرگی»، «معیار: مقیاس»

گزینه دو

«مهیب: عجیب»، «مصلحت: آنچه که سبب خیر و صلاح انسان باشد.»

گزینه سه

«معلول: کسی که عضو یا اندم‌هایی از بدنش آسیب دیده»، «کرکس: پرنده‌ای از ردۀ لاشخورها»

گزینه چهار

«کفاف: به اندازۀ کافی»، «تاوان: سختی»

گزینه 3

تجلّی: جلوه‌گری، پدیدارشدن چیزی درخشان مانند نور، روشنی/ مهیب: ترسناک، ترس‌آور، هولناک/ تاوان: زیان یا آسیبی که شخص به خاطر خطاکاری، بی‌توجّهی یا آسیب رساندن به دیگران ببیند.

به بالای صفحه بردن