در کدام گزینه معنای «کام» متفاوت است؟

گزینه یک

خلاف رای صواب است و نقض عهد اولوالالباب که ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام

گزینه دو

باش تا دستش ببندد روزگار پس به کام دوستان مغزش برآر

گزینه سه

جهان به کام من اکنون شود که دور زمان مرا به بندگی خواجۀ جهان انداخت

گزینه چهار

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است سلطان جهانم به چنین روز غلام است

گزینه 1

در این گزینه «کام» به معنای «دهان» و در گزینه های دیگر به معنای «مراد و خواسته» است.

به بالای صفحه بردن