در کدام گزینه معنی تمامی واژگان درست نیست؟

گزینه یک

(اهلیت: لیاقت) ، (کتل: پشته) ، (مألوف: خوگرفته)

گزینه دو

(تلقّی: نگرش) ، (وادی: سرزمین) ، (اعانت: یاری دادن)

گزینه سه

(وبال: عذاب)، (افگار: مجروح ) ، (صلت: انعام)

گزینه چهار

( بهرام : سیارۀ زحل) ، (جرس: زنگ) ، (طیلسان: باد بهاری)

گزینه 4

معنی صحیح واژگان در گزینۀ «4»: (بهرام : سیارۀ مریخ) و (طیلسان : نوعی ردا) است.

به بالای صفحه بردن