در کدام گزینه معنی تمام واژه‌ها به ترتیب درست نیست؟

گزینه یک

‌حقه، هوس(فریب - سودا)

گزینه دو

زلف، غصه (گیسو - اندوه)

گزینه سه

خیال، عشرت(فکر - خوش‌گذرانی)

گزینه چهار

بازآمد، خوبرو (برگشت - زیبا رو)

گزینه 1

حقه ← جعبه

به بالای صفحه بردن