در کدام گزینه معنی مقابل همۀ واژه‌ها درست است؟

گزینه یک

زهی: شگفتا فروغ:تاریکی گلبن: بوتۀ گل

گزینه دو

پیرایه: زیور خیره: حیران صورت شدن: تصور کردن

گزینه سه

جافی: ظالم تیمار: غم مکاید: ج مکیدت

گزینه چهار

هنگامه: غوغا یله: رها امارت: آباد کردن

گزینه 3

غلط‌های سایر گزینه‌ها: فروغ: پرتو/ صورت شدن: تصور شدن، به نظر آمدن/ امارت: فرمانروایی کردن

به بالای صفحه بردن