در کدام گزینه معنی همۀ واژه‌ها درست است؟

گزینه یک

(بهرام: مریخ) (بهیمه: ستور) (درع: زره)

گزینه دو

(کیوان: زحل) (توش: اسب سرکش) (تعبیه کردن: قرار دادن)

گزینه سه

(برازندگی: لیاقت) (صور: جشن و سرور) (شوکت: جاه و جلال)

گزینه چهار

(تکریم: گرامی و عزیز) (زهی: آفرین) (خواجه‌‌وش: کدخدایی)

گزینه 1

بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «2»: توش به معنای توشه و اندوخته است. گزینۀ «3»: صور غلط معنی شده که درست آن بوق، شیپور یا شاخی است که در آن می‌دمند تا آواز برآید. گزینۀ «4»: تکریم یعنی بزرگداشت و گرامی‌داشت.

به بالای صفحه بردن