در کدام گزینه معنی واژه‌ای غلط آمده است؟

گزینه یک

(شوخ: چرک)، (فرج: رهایی)، (فضل: نیکویی)

گزینه دو

(مخمصه: گرفتاری)، (مولع: حرص)، (رحمت: مهربانی)

گزینه سه

(عزم: اراده)، (ورطه: مهلکه)، (معاش: زیست)

گزینه چهار

(ضامن: کفیل)، (ادیب: بافرهنگ)، (فرقت: دوری)

گزینه 2

مولع به معنی بسیار مشتاق و آزمند است [وَلَع: حرص]

به بالای صفحه بردن