در کدام گزینه مفعولی پس از فعل خود نیامده است؟

گزینه یک

ای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت جانم بسوختی و به دل دوست دارمت

گزینه دو

سواد لوح بينش را عزيز از بهر آن دارم
كه جان را نسخه‌ای باشد ز لوح خال هندويت

گزینه سه

تو گر خواهی كه جاويدان جهان يک سر بيارايی صبا را گو كه بردارد زمانی برقع از رويت

گزینه چهار

حافظ شراب و شاهد و رندی نه وضع توست فی‌الجمله می‌کنی و فرومی‌گذارمت

گزینه 2

‌گزینۀ «1»: ضمیر «ت» در هر دو مصراع مفعول است. گزینۀ «3»: مفعول «برقع» است که پس از فعل «بردارد» آمده است. در سایر گزینه‌ها مفعول پیش از فعل آمده است. گزینۀ «4»: ضمیر متصل «ت» در می‌فرستمت مفعول است که بعد از فعل آمده است.

به بالای صفحه بردن