در کدام گزینه مفعول وجود ندارد؟

گزینه یک

مائده‌های زمینی نوشته‌ی آندره ژید، نویسنده‌ی فرانسوی، سیرو سلوکی است در گستره‌ی عرفان.

گزینه دو

ناتانائیل دلم مي‌خواهد كه اين كتاب، شوق پرواز در تو برانگیزد.

گزینه سه

ناتانائیل، با تو از انتظار سخن خواهم گفت.

گزینه چهار

ناتانائیل، من به تو شور و شوقي خواهم آموخت.

گزینه 1

گزینه‌ی 2: شوق پرواز / گزینه‌ی 3: سخن / گزینه‌ی 4: شور و شوقی

به بالای صفحه بردن