در کدام گزینه مفهوم «وطن و وطن‌دوستی» دیده نمی‌شود؟

گزینه یک

گرچه در شهرِ کسان گلشن و کاشانه کنی خانۀ خویش به ار چند خراب است و یباب (ویران)

گزینه دو

دل درون سینه‌ام می‌رقصد از حرف وطن هیچ سازی ماهیان را چون صدای آب نیست

گزینه سه

هر درختی که ز جایش به دگر جای برند بشود زو همه آن رونق و آن زینت و آب

گزینه چهار

بیرون رو ای خیال پراکنده از دلم از دیگری مگوی که این خانه او گرفت

گزینه 4

در گزینۀ «1»، خانه استعاره است از وطن / در گزینۀ «2» که مفهوم عشق به وطن کاملاً واضح است. در گزینۀ «3» هم شاعر درخت را استعاره از انسان آورده است و می‌گوید هر انسانی که از وطنش دور شود دیگر شادابی و طراوت در وجودش دیده نمی‌شود. گزینۀ «4»: مفهومی عاشقانه دارد و در اینجا خانه استعاره است از دلِ عاشق که معشوق آن را تصاحب کرده است.

به بالای صفحه بردن