در کدام گزینه ممال به کار رفته است؟

گزینه یک

) آمد بهار خرّم با رنگ و بوی طیب
با صد‌هزار جلوه و آرایش عجیب

گزینه دو

گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند دور نَبوَد گر نشیند خسته و مسکین غریب

گزینه سه

خوشتر بود عروس نکو‌روی بی‌جهیز
ور دست، دست می‌دهدت هیچ گو مباش

گزینه چهار

بر رخ ساقی پری‌پیکر همچو حافظ بنوش با ره ناب

گزینه 3

جهیز ← جهاز

به بالای صفحه بردن