در کدام گزینه «منادا» به کار نرفته است؟

گزینه یک

آینه‌رو نگارا، از بی‌بصر حذر کن
ترسم که تیره سازی دل‌های باصفا را

گزینه دو

ناتانائیل، همچنان‌که می‌گذری، به همه‌چیز نگاه کن.

گزینه سه

خیّام، اگر ز باده مستی خوش باش
با ماهرخی اگر نشستی خوش باش

گزینه چهار

سعدی اندر کف جلّاد غمت می‌گوید بنده‌ام بنده به کشتن ده و مفروش مرا

گزینه 4

بررسی گزینه‌ها: گزینۀ «1م: آینه‌رو نگارا ← منادا گزینۀ «2»: ناتانائیل ← منادا گزینۀ «3»: خیام ← منادا گزینۀ «4»: سعدی در نقش «نهاد جمله» به کار رفته است و منادا نیست.

به بالای صفحه بردن